Twoje dane

Jeżeli masz już konto w naszym sklepie, wpisz proszę dane logowania.

Rejestruj

Dane klienta
Dane do faktury

Warunki sprzedaży

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
artykulybhp.pl


I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady sprzedaży Towarów w sklepie internetowym działającym pod adresem „www.artykulybhp.pl” przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym „www.artykulybhp.pl”, zasad dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym „www.artykulybhp.pl”, zwanej dalej Klientem, sposobów płatności przez Klienta umówionej ceny, tryb postępowania reklamacyjnego i warunki odstąpienia od umowy.

§ 2.

Sklep internetowy www.artykulybhp.pl jest prowadzony przez Centrum BHP „TO-RA” Tomasz Rapacz z siedzibą w Żywcu przy ul. Dworcowej 23, 34-300 Żywiec, zarejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta w Żywcu pod nr 8956/2007, NIP 735-228-02-55, Regon 240045347,
Adres do korespondencji:
Centrum BHP „TO-RA”
ul. Dworcowa 23
34-300 Żywiec
Dane kontaktowe:
Adres poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    
Numer telefonu: + 48 33 860 21 03

§ 3.

Znaczenie terminów użytych w niniejszym Regulaminie jest następujące:

 1. Regulamin – oznacza to niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy – oznacza sklep internetowy działający pod domeną www.artykulybhp.pl,
 3. Sprzedawca – oznacza właściciela i administratora Sklepu –  Centrum BHP „TO-RA” Tomasz Rapacz z siedzibą w Żywcu przy ul. Dworcowej 23, 34-300 Żywiec, zarejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta w Żywcu pod nr 8956/2007, NIP 735-228-02-55, Regon 240045347,
 4. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Wiążące jest oświadczenie złożone podczas rejestracji w Sklepie internetowym;
 5. Klient – oznacza Konsumenta, a także inną osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność do czynności prawnych, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 6. Towar – prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma lub usługa świadczona przez Sprzedawcę, będąca przedmiotem umowy sprzedaży;
 7. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Klienta,
 8. Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.),
 9. Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz.827),
 10. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu w ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne ( tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.), potocznie określany Internetem.

§ 4.

Wszystkie towary prezentowane w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 5.

Informacje o Towarach zawarte na stronach Sklepu internetowego, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 6.

Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość korzystania ze Sklepu internetowego na ekranach o minimalnej rozdzielczości ekranu 1100 pikseli szerokości przy zastosowaniu następujących przeglądarek:
- Firefox 35,
- Chrome 40,
- Internet Explorer 11
i ich nowszych wersjach.

§ 7.

Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z operatorem świadczącym na jego rzecz usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

§ 8.

Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia składania kolejnych zamówień. W celu uzyskania dostępu do konta Klient powinien podać login i hasło. Login i hasło są ciągiem znaków ustalonych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia konta w Sklepie.

§ 9.

Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, to jest, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.

§ 10.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§ 11.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, to jest środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.

§ 12.

Klient zobowiązany jest do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, to jest: treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

§ 13.

Warunkiem rozpoczęcia składania zamówienia w sklepie internetowym jest rejestracja w jego ramach.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.

§ 14.

Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.artykulybhp.pl. W celu złożenia oferty nabycia, Klient wypełnia formularz zamieszczony na stronie Sklepu. Zamawianie Towarów w Sklepie internetowym obejmuje następujące czynności:

 1. wybranie Towarów do koszyka,
 2. złożenie zamówienia,
 3. potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia,
 4. płatność.

§ 15.

Klient może składać zamówienia na Towary dostępne w sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem, że zamówienia są rozpatrywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 16.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

§ 17.

W terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia przez Klienta, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji wraz ze wszystkimi istotnymi składnikami zamówienia, w szczególności: nazwę Towaru, numer zamówienia, łączna cenę, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji.

III. Ceny towarów i sposób płatności.

§ 18.

Ceny towarów umieszczone na stronie sklepu internetowego podane są w złotych polskich.

§ 19.

Ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy, które pokrywa zamawiający Klient w wysokości zależnej od wybranego sposobu dostawy towaru, zaproponowanego przez Sprzedawcę. Całkowite koszty dostawy zostają podane do wiadomości Klienta na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia. Informacje o kosztach związanych z wysyłką towaru znajdują się na niniejszej stronie internetowej w zakładce „Warunki dostawy”.

§ 20.

Cena towarów widoczna na stronie sklepu internetowego jest obowiązująca dla Klienta i Sprzedawcy w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany ceny towaru oferowanego w sklepie, jednak zmiana ceny towarów pozostaje bez wpływu na wartość zamówienia złożonego przez Klienta przed tą zmianą.

§ 21.

Klient nie będący Konsumentem, tj. kupujący towary do celów zawodowych lub związanych z działalnością gospodarczą (w tym do dalszej odsprzedaży), może wnioskować o przyznanie rabatu. Wysokość rabatu jest różna dla różnych towarów. Rabat przyznawany jest poprzez przypisanie Klientowi specjalnego cennika. Sprzedawca może uzależnić przyznanie rabatu od przesłania skanów lub fotografii dokumentów rejestrowych firmy. Przyznanie rabatu nie jest automatyczne i zależy od decyzji Sprzedawcy. Nie udzielamy rabatów na towary będące na wysprzedaży oraz na towary w cenach promocyjnych.

§ 22.

Klient może dokonać płatności w jednej z poniższych form:

 1. bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku Bank Spółdzielczy w Żywcu nr 21 8137 0009 0026 1889 3000 0020 w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;
 2. gotówką przy odbiorze towaru od kuriera – płatność za pobraniem (zapłata uiszczana jest kurierowi);
 3. gotówką przy odbiorze osobistym w Centrum BHP „TO-RA” położonym w Żywcu przy ul. Dworcowej 23. W tym wypadku, Klient nie ponosi kosztów dostawy.

IV. Warunki dostaw

§ 23.

Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni od daty wysłania Klientowi informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

§ 24.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. W razie wyboru przez Klienta opcji płatności za pobraniem, zapłatę za towar należy uiścić kurierowi przy odbiorze towaru.

§ 25.

W przypadku zamówienia składającego się z kilku produktów o różnym czasie dostępności, a mającego zostać doręczonym w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od skompletowania pełnego zamówienia chyba, że strony postanowią inaczej.

§ 26.

Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem wyspecjalizowanych operatorów pocztowych i firm kurierskich. Odbiór osobisty zamówionego Towaru jest możliwy w Centrum BHP „TO-RA” położonym w Żywcu przy ul. Dworcowej 23. W razie osobistego odbioru Towarów Klient nie ponosi kosztów dostawy.

§ 27.

Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu Towaru w Sklepie internetowym ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy wskazany przez Klienta w zamówieniu. W przypadku osobistego odbioru Towaru miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba sprzedawcy towaru.

§ 28.

Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Klientowi wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży Towaru tj. paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

§ 29.

Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Przed odebraniem przesyłki od kuriera zaleca się sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu. Jeżeli w chwili dostawy paczka posiada uszkodzenia, Klient ma prawo sporządzenia protokołu uszkodzeń w obecności kuriera i odmowy odbioru przesyłki.

§ 30.

Dostawy są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów należących do Unii Europejskiej.

§ 31.

Na każdym etapie składania zamówienia i jego realizacji, Klient może się skontaktować ze Sprzedawcą na wskazany numer telefonu lub na wskazany adres poczty elektronicznej.

V. Odstąpienie od umowy

§ 32.

Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

§ 33.

Zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W szczególności, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku odzieży z nadrukiem wykonanym na zamówienie Konsumenta.

§ 34.

W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

§ 35.

Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej jako plik PDF „Wzór odstąpienia o d umowy” dostępny tutaj. Do zachowania terminu, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

§ 36.

Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w następującej formie:
- elektronicznie poprzez wysłanie oświadczenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- pisemnej poprzez wysłanie oświadczenia na adres:
Centrum BHP „TO-RA”
ul. Dworcowa 23
34-300 Żywiec

§ 37.

Strony mają obowiązek zwrotu otrzymanych świadczeń niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Dla Konsumenta termin 14 dni liczy się od dnia, w którym odstąpił od umowy, a dla Sprzedawcy termin rozpoczyna bieg od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

§ 38.

Konsument niezwłocznie dokona zwrotu zamówionego towar na adres:
Centrum BHP „TO-RA”
ul. Dworcowa 23
34-300 Żywiec
i poniesie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (opakowanie i przesyłka).

§ 39.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 40.

Sprzedawca dokona zwrotu zapłaty za towar i kosztów jego dostarczenia Konsumentowi z zastrzeżeniem § 41, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 41.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzecz inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 42.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VI. Rękojmia

§ 43.

Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za wady fizyczne lub prawne towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym (art. 556 i następne).

§ 44.

Na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) wobec Klientów, którzy nie są Konsumentami.

§ 45.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.

§ 46.

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny:
Centrum BHP „TO-RA”
ul. Dworcowa 23
34-300 Żywiec

§ 47.

Pismo z zawiadomieniem o wadzie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, datę zakupu towaru, datę wystąpienia wady, opis wady i żądanie Klienta.

§ 48.

Zgodnie z art. 5612 Kodeksu cywilnego, kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany na wezwanie sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą pod adres:
Centrum BHP „TO-RA”
ul. Dworcowa 23
34-300 Żywiec

§ 49.

Towar oddawany do reklamacji powinien zostać uprzednio wyczyszczony przez Konsumenta, zgodnie z zaleceniami producenta lub importera.

§ 50.

Jeżeli Klient odda do reklamacji towar brudny, reklamacja nie będzie uznana, z powodu użytkowania towaru niezgodnie z zaleceniami producenta lub importera.
Powyższe, nie ma zastosowania w przypadku zabrudzeń niemożliwych do usunięcia powszechnie używanymi środkami, a powstałych  w wyniku użytkowania zgodnie z przeznaczeniem towaru.

§ 51.

Sprzedawca rozpoznaje reklamację Konsumenta z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i informuje o tym Konsumenta wysyłając informację na adres e-mail, podany podczas rejestracji w sklepie.

VII. Gwarancja

§ 52.

Na sprzedawane w sklepie internetowym towary nie jest udzielana gwarancja, chyba że w opisie towaru zaznaczono inaczej.

§ 53.

W przypadku towaru, na który jego producent lub importer udziela gwarancji, Sprzedawca pośredniczy w realizacji uprawnień z tytułu gwarancji na zasadach określonych poniżej.

§ 54.

Klient, który zamierza dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji producenta lub importera, za pośrednictwem Sprzedawcy, dostarcza reklamowany towar wraz z opisem wady, na własny koszt, na adres:
Centrum BHP „TO-RA”
ul. Dworcowa 23
34-300 Żywiec

§ 55.

Towar oddawany do reklamacji powinien zostać uprzednio wyczyszczony przez Klienta, zgodnie z zaleceniami producenta lub importera.

§ 56.

Jeżeli Klient odda do reklamacji towar brudny, reklamacja nie będzie rozpatrywana, a towar zostanie zwrócony Klientowi na jego koszt. Powyższe, nie ma zastosowania w przypadku zabrudzeń niemożliwych do usunięcia powszechnie używanymi środkami, a powstałych w wyniku użytkowania zgodnie z przeznaczeniem towaru.

§ 57.

Sprzedawca odeśle reklamowany towar do gwaranta na swój koszt. Po rozpatrzeniu reklamacji i zwróceniu towaru przez gwaranta, sprzedawca odeśle reklamowany towar Klientowi na swój koszt, na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Towar może być odesłany poza granice Polski na koszt Klienta.

VIII. Właściwość Sądu

§ 58.

Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

§ 59.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zapoznać się ze szczegółowymi zasadami dostępu do tych procedur na stronie internetowej www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” oraz w siedzibach powiatowych rzeczników konsumentów i organizacji społecznych, które zgodnie z postanowieniami statutowymi zajmują się ochroną praw konsumentów (federacja konsumentów).

§ 60.

Konsument może skorzystać z mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały albo wybrać drogę sądownictwa polubownego, w szczególności stałych, polubownych działających przy WIIH, zarówno w stolicach województw oraz w oddziałach zamiejscowych.

IX. Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych

§ 61.

Klient dokonujący zakupu w Sklepie internetowym wyraża w toku rejestracji zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu wykonania przez Sprzedawcę zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Klientem. Klient ma prawo w każdej chwili do wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do realizacji zamówienia przez Sklep internetowy.

§ 62.

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego jest
Centrum BHP „TO-RA” Tomasz Rapacz
ul. Dworcowa 23 • 34-300 Żywiec

§ 63.

Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U z 2013 r., poz. 1422).

§ 64.

Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep internetowy są zawarte w zakładce Bezpieczeństwo i polityka prywatności pod adresem (Bezpieczeństwo i polityka prywatności).

X. Postanowienia końcowe

§ 65.

W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

§ 66.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. W przypadku niezgodności jakichkolwiek postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w miejsce zakwestionowanych postanowień.

§ 67

Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. Dla realizacji zamówienia oraz praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy sprzedaży Klienta obowiązuje Regulamin, który zaakceptował przy składaniu zamówienia. Jeżeli Konsument uzna, że Regulamin, który zaakceptował jest mniej korzystny od aktualnego, może za uprzednim poinformowaniem Sprzedawcy zdecydować o wyborze Regulaminu aktualnego jako obowiązującego.

§ 68.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej.

Żywiec, 1 października 2015 r.

 
Chcę otrzymywać informacje o nowościach, promocjach, wysprzedażach i inne informacje ze sklepu artykulybhp.pl

Potwierdzam, że wiem o tym, że artykulybhp.pl jest sklepem internetowym prowadzonym przez Centrum BHP „TO-RA” Tomasz Rapacz i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu) w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Centrum BHP „TO-RA” Tomasz Rapacz z siedzibą w Żywcu przy ul. Dworcowej 23.

Centrum BHP „TO-RA” nie przekazuje danych osobowych innym firmom. E-maile wysyłamy nie częściej niż raz na tydzień.